PRAWO i ŻYCIE - lobbing na rzecz ujednolicenia interpretacji prawa w relacjach pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi" jest projektem realizowanym przez FOPSZ.

 

 

Projekt

Projekt zakłada podjęcie działań lobbingowych na rzecz ujednolicenia praktykowanych procedur oraz interpretacji przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie relacji pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. W efekcie projektu planowane jest przyjęcie przez obie strony tj. samorządową i pozarządową spisu dobrych praktyk, które będą obowiązywać w przyszłości. Terenem oddziaływania projektu będzie obszar wybranych 9 gmin z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, a bezpośrednimi beneficjentami będą organizacje pozarządowe  i organy administracji samorządowej.

 

Działania

W pierwszej fazie projektu zostaną wytypowane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z terenów gmin, które przystąpią do projektu (podział na gminy: wiejskie, miejskie i miast powyżej 50 000 mieszkańców). Osoby te będą następnie przeszkolone w wąskim zakresie funkcjonującej ustawy    o pożytku publicznym i o wolontariacie (nacisk na tematykę związaną z uchwalaniem rocznych programów współpracy, procedury konkursowe i rozliczenie dotacji). Następny etap to doprowadzenie do konsultacji z organizacjami w poszczególnych gminach dotyczących problemów i specyficznych rozwiązań praktykowanych przez samorządy. Po konsultacjach problemy i niektóre lokalne procedury zostaną przeanalizowane i poddane ocenie ekspertów. Wynikiem analizy będą wnioski ujednolicone przez „trzeci sektor” i zaproponowane w każdej gminie, w której będzie realizowany projekt. Jeśli zaproponowane rozwiązania na wspólnych posiedzeniach przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej zostaną odrzucone z powodu niezgodności z obowiązującymi interpretacjami, np.: organów nadzorujących samorządy, nastąpi proces sporządzenia protokołu (raport) niezgodności i przedstawienia przez federację problemu przed RIO, US lub SKO. Ostatecznie po zakończeniu projektu zostanie wydany zeszyt dobrych praktyk, które w drodze kompromisu zaakceptowały wszystkie strony projektu tj. stowarzyszenia, samorząd i administracja sprawująca nadzór.

 

Harmonogram

1.LIPIEC – SIERPIEŃ - Rekrutacja gmin do udziału w projekcie. Dokonany zostanie wybór 9 gmin (podział ze względu na liczebność gmin: wiejskie, wiejsko-miejskie i duże miasta).
2.SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - Przeprowadzenie szkoleń w każdej gminie, 2 szkolenia jednodniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła praw i obowiązków w obszarze współpracy z samorządem. W szkoleniach przewidywany jest udział ok. 7-10 osób.
3.WRZESIEŃ - Wyłonienie osoby – lidera lokalnej społeczności, którego rolą będzie monitorowanie procesu realizacji projektu na terenie swojej gminy oraz bieżące kontakty z lokalną administracją.
4.WRZESIEŃ lub PAŹDZIERNIK - Przeszkolenie liderów w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania samorządów, narzędzi pozwalających monitorować prace samorządów w tym sposoby komunikacji, współpraca z mediami. Przeprowadzony zostanie jeden trzydniowy blok szkoleniowy (weekend) – 20 godzin dydaktycznych.
5.PAŹDZIERNIK - Sporządzenie raportu o sytuacji w gminie. Lokalni liderzy będą mieli za zadanie przeprowadzić badania lokalnego środowiska poprzez wywiady z organizacjami pozarządowymi. Wskazanie słabych i mocnych stron relacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi. Badania przedstawione zostaną w formie raportu.
6.PAŹDZIERNIK - LISTOPAD Organizacja spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządów. W ramach spotkań będzie przedstawiony raport i omówione zostaną kwestie sporne.
7.PAŹDZIERNIK – LISTOPAD - Efektem końcowym konsultacji będzie protokół niezgodności  pomiędzy stronami projektu, który zostanie przesłany do Śląskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej lub innej instytucji nadzorującej w celu określenia swojego stanowiska w kwestiach spornych raportu.
8.LISTOPAD – GRUDZIEŃ - Ostatecznie po zakończeniu projektu zostanie wydany zeszyt dobrych praktyk, które w drodze kompromisu zaakceptowały wszystkie strony projektu tj. stowarzyszenia, samorząd i administracja sprawująca nadzór.

 

Kontakt

Koordynatorem projektu "Prawo i życie" jest Arkadiusz Skowron: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 0 691 49 60 28

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28