Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) to projekt, dzięki któremu organizacje pozarządowe działające w sferze kultury mogą uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne przy realizowaniu swojej misji. Był on realizowany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.

KICKoff był skierowany do organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających w sferze kultury na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego i miał na celu podniesienie profesjonalizmu ich działań, aby ich oferta była dostosowana do potrzeb odbiorców, znajdywała większą liczbę tych odbiorców oraz w większym stopniu przyczyniała się do aktywności obywatelskiej w sferze kultury.

Pierwszym obszarem działań projektu była edukacja kulturalna, czyli cykl szkoleniowo-warsztatowy oraz doradztwo z zakresu m.in.: pisania, realizacji i sprawozdawczości projektowej, budowania i zarządzania zespołem, marketingu i promocji , fundraisingu, współpracy międzysektorowej (organizacja-administracja-biznes), a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami internetowymi. Zajęcia edukacyjne organizowane były w różnych miastach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Doradztwo jest świadczone zarówno na miejscu- w biurze projektu, jak i telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Drugim obszarem działań były panele dyskusyjne: Kawiarenki Kulturalne oraz konferencja. Kawiarenki to cykl 8 spotkań informacyjno-dyskusyjnych w różnych miastach Subregionu. Do udziału w nich zapraszamy przedstawiciele organizacji kulturalnych, instytucji kultury, administracji samorządowej oraz biznesu. Jesienią 2013 r. odbędzie się konferencja poświęcona roli organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w kształtowaniu rozwoju społecznego i ekonomicznego na terenie Subregionu Zachodniego.

Trzecim obszarem działań było wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł, jakie mogły uzyskać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na realizację inicjatywy kulturalnej. Spośród zgłoszonych pomysłów wybranych zostanie 5 inicjatyw. Warunkiem uzyskania mikrodotacji był udział w działaniach edukacyjnych projektu.

Strona projketu: http://projekt-kickoff.blogspot.com/

Realizacja zadania

Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:- wzrost umiejętności planowania realizacji wydarzeń kulturalnych dzięki opracowaniu – wspólnie z animatorem – 5 planów inicjatyw kulturalnych przez 5 organizacji i grup inicjatywnych;- wzrost umiejętności organizacji i prowadzenia wydarzeń kulturalnych, dzięki zrealizowaniu przez 5 organizacji i grup inicjatywnych Inicjatyw Kulturalnych;- wzrost umiejętności strategicznego planowania działalności organizacji zgodnie zmisją, dzięki opracowaniu – we współpracy z coachem – przez 10 organizacji i grup inicjatywnych Strategicznych Planów Działalności;- zwiększenie potencjału merytorycznego, umiejętności organizacyjnych i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających w sferze kultury poprzez udział w spotkaniach doradztwa specjalistycznego i bieżącego;- zwiększenie liczba inicjatyw obywatelskich w obszarze kultury – zwiększenie aktywności w obszarze działań kulturalnych, poprzez wsparcie realizacji 5 inicjatyw kulturalnych przez organizacje i grupy inicjatywne z lokalnych społeczności miast i gmin Subregionu Zachodniego województwa śląskiego;- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych działających w obszarze kultury w zakresie pozyskiwania funduszy,zarządzania i rozliczania projektów, zarządzania organizacją, w tym kapitałem ludzkim, a także zwiększeni efektywności, skuteczności i jakość działań tych organizacji i grup poprzez realizację szkoleń: „Pisanie projektu kulturalnego”, „Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną – zadania publiczne i nie tylko”, „Jak skutecznie pisać projekty?”, „Współpraca NGO z mediami”, „Zarządzanie projektami NGO”, „Podstawowe obowiązki zarządu NGO”, „Public Relations dla organizacji pozarządowych”.- zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających w sferze kultury w zakresie dobrych praktyk, nowatorskich metod działania, dostępnych funduszy, obowiązującego prawa, a także zwiększenie skuteczności, efektywności i jakości działań organizacji i ich zgodności z obowiązującym prawem poprzez cykliczne przesyłanie mailingu organizacjom i grupom nieformalnym wiadomości i informacji dot. tematyki projektu. - intensyfikacja wymiany doświadczeń, wzrost poziomu wiedzy pragmatycznej, specjalistycznej, w zakresie dobrych praktyk i nowatorskich metod działania, a pośrednio także zwiększenie liczby inicjatyw kulturalnych opartych na nowatorskich metodach działania i dobrych praktykach, poprzez organizację 8 spotkań w ramach tzw. kawiarenek kulturalnych dla 140 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury. - upowszechnianie dobrych praktyk, wiedzy w zakresie świadomego realizowania inicjatyw kulturalnych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie dostępności funduszy, skutecznej promocji, poprzez wydanie i kolportaż publikacji książkowej opisującej m.in. dobre praktyki inicjatyw obywatelskich w obszarze kultury. - upowszechnienie dobrych praktyk, wiedzy w zakresie świadomego realizowania inicjatyw, zintensyfikowanie wymiany doświadczeń, wzrost poziomu wiedzy pragmatycznej, specjalistycznej, skupienie uwagi przedstawicieli samorządów lokalnych na tematykę działalności obywatelskiej w sferze kultury poprzez przeprowadzenie konferencji z udziałem m.in. przedstawicieli JST, NGO oraz pozostałych osób działających w obszarze kultury. - zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii internetowych, a pośrednio także zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości działań organizacji w obszarze PR, komunikacji i promocji, poprzez zorganizowanie warsztatów specjalistycznych w tym obszarze.

  

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28