STATUT FEDERACJI

FORUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, zwana dalej „Federacją” jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, dalej zwanych Członkami, działających na podstawie niniejszego statutu.

§2

1. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Województwa Śląskiego, siedzibą władz jest Rybnik.

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§3

1. Federacja posiada osobowość prawną jako Związek Stowarzyszeń.

2. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji.

3. Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.

4. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich.

5. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

6. Federacja używa skróconej nazwy FOPSZ.

§4

Federacja może przystępować jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.

§5

Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

 

II. Cele i sposoby działania

§6

Celem działania Federacji jest:

1.       współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

2.       przekazywanie istotnych dla Członków informacji oraz pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy nimi;

3.       reprezentowanie i wspieranie Członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową;

4.       wypracowywanie formuły współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową                 i samorządową;

5.       koordynowanie współpracy Członków poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów przy realizacji poszczególnych zadań oraz pracy grup problemowych i obszarów tematycznych;

6.       podnoszenie jakości usług świadczonych przez Członków;

7.       integrowanie sektora pozarządowego;

8.       edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja;

9.       wspieranie w pozyskiwaniu środków na działalność Członków;

10.   organizowanie obsługi prawnej Członków.

§7

Federacja realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

1.       dyskusje problemowe;

2.       prezentowanie opinii Członków wobec innych organizacji i instytucji;

3.       prowadzenie działalności informacyjno-poradniczej;

4.       działalność szkoleniową;

5.       współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką organizacji pozarządowych;

6.       wspieranie Członków w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowanymi działaniami;

7.       opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz opracowywanie projektów takich aktów;

8.       wypracowywanie w obszarze działania Federacji i w kraju stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych;

9.       inne formy dozwolone prawem.

 

§ 7A

1. Działalność nieodpłatna Federacji w zakresie pożytku publicznego to:

a)      Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I)

b)      Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania (74.14.A)

c)      Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A)

d)      Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (75.14.Z)

e)      Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte niesklasyfikowane (80.42.B)

f)       Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)

g)      Działalność reklamowa i promocyjna (74.40.Z)

h)      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z) i (92.51.B)

 

2. Działalność odpłatna Federacji w zakresie pożytku publicznego to:

a)      Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)

b)      Działalność wydawnicza (58)

c)      Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

d)      Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

e)      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

f)       Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)

g)      Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)

h)      Pozaszkolne formy edukacji (85.5)


II. Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkowie Federacji dzielą się na zwyczajnych i wspierających

 

§9

1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być jedynie organizacje pozarządowe lub ich struktury terenowe, posiadające osobowość prawną, które zadeklarują pisemnie swój udział w Federacji, dostarczą wypis z właściwego rejestru oraz statut i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu.

3. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy Członek ma jeden głos.

 

§10

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) regularnego płacenia składek

b) przestrzegania postanowień statutu i realizacja celów Federacji

c) uczestniczenia w pracach Federacji

2. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do organów Federacji

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji

c) korzystać z pomocy i urządzeń federacji na zasadach określonych przez Zarząd

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) być wybierani do władz Federacji

b) zgłaszać wnioski i opinie władzom Federacji

c) uczestniczyć w pracach Federacji

 

§11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca

3. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

a) zgłaszać wnioski i opinie władzom Federacji

b) uczestniczyć w pracach Federacji

 §12

Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:

  1. pisemnego złożenia rezygnacji po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Federacji
  2. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu
  3. pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu Federacji z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy
  4. stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

 

§13

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

 

 IV. Organy Federacji

 

§14

Organami federacji są:

1. Walne Zgromadzenie 

2. Zarząd

3. Komisja rewizyjna

 

§15

1. Najwyższym organem federacji jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.

4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia, a w szczególności drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie informacji na witrynie FOPSZ

6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.

7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni, każdy reprezentowany przez jednego pełnomocnika upoważnionego przez statutowy organ członka zwyczajnego w formie pisemnej do reprezentowania członka zwyczajnego.

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający.

9. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

a) dokonywanie zmian w statucie

b) uchwalanie regulaminów organów Federacji

c) określanie kierunków i priorytetów działania Federacji

d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi

f) uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu

g) podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku

i) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 

§16

1. Zarząd wybierany na czteroletnią kadencję  przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, składa się z 3 - 7 osób

2. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami

2.A Członkowie Zarządu za sprawowanie swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

3. Do zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń woli w imieniu Federacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

4. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe działające w oparciu o regulaminy przyjęte przez Zarząd

5. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika. O dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.

6. Do obowiązków Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

b) zarządzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków

c) składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu

d) opracowywanie budżetu Federacji i sprawozdań finansowych

e) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia

f) ustalenie trybu płatności składek członkowskich

g) zatrudnianie pracowników, w tym dyrektora biura

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 

§17

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.

4. Do obowiązków Komisji rewizyjnej należą:

a) kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku

b) opiniowanie budżetu Federacji i bilansu

c) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu

d) sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu

 

§18

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

 

§19

Członkostwo w organach Federacji ustaje w przypadku:

a) pisemnego złożenia rezygnacji

b) rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utraty przez nią osobowości prawnej

c) pozbawienie członkostwa organizacji, której jest reprezentantem

d) śmierci osoby fizycznej

e) odwołanie przez Walne Zgromadzenie

 

§20

1. W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące organizacje członkowskie w organach Federacji nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w par. 19 pkt. a), d), e), organ, którego skład uległ uszczupleniu uzupełnia skład drogą kooptacji spośród reprezentantów organizacji członkowskich.

2. W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienić się więcej niż 1/3 członków danego organu Federacji.

 

V. Działalność Gospodarcza

 

§ 21

Federacja  może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej ustala Zarząd Federacji uchwałą.

 

VI. Majątek Federacji

§22

1. Majątek Federacji tworzą:

a) środki pieniężne

b) własność rzeczy ruchomych i nieruchomości

c) inne prawa majątkowe

2. Majątek Federacji powstaje z:

a) składek członkowskich

b) darowizn

c) dotacji, w tym z budżetu publicznego – rządowego i samorządowego

d) spadków i zapisów

e) wpływów z loterii i zbiórek publicznych

f) dywidend należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych

g) dochodów z majątku Federacji

h) wpływów z działalności gospodarczej i działalności statutowej

i) innych środków finansowych

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

 

§23

Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 

§24

1. Rozwiązanie Federacji uchwala, na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom, których cele działania zbliżone są do celów działania Federacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 25

Wykreślony

 

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”

 

§ 27

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28