Cel projektu
Projekt IP - Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zakłada utworzenie lokalnego portalu dla III sektora oraz wyposażenia 50 stowarzyszeń lub fundacji w witryny internetowe. Projekt zdecydowanie wzmocni także potencjał organizacyjny beneficjentów projektu. Przeszkolenie około 100 osób (po 2 z każdej organizacji) doprowadzi do wyłonienia osób (wolontariuszy), które dodatkowo wzmocnią obecnie działającą kadrę w danej organizacji. W efekcie projektu beneficjenci będą posiadali własne witryny internetowe oraz wyszkolonych ludzi, których zadaniem będzie prowadzanie administrowania witryną, polityki informacyjnej i koordynacyjnej stowarzyszenia. Sam portal dla III sektora to z kolei nowa platforma wymiany informacji i baza danych użytecznych dla organizacji pozarządowych. Portal pozwoli także na zamieszczanie grup dyskusyjnych, blogów tematycznych zwią­zanych z trzecim sektorem, galerii oraz bazy realizowanych projektów. Portal to narzędzie integracji III sektora, które służyć będzie do prowadzenia wspólnych akcji takich jak: dzień wolontariusza, festiwale ngo, projekty partnerskie, działalność rzecznicza itd. Portal nie będzie dublował obszarów, które już funkcjonują na portalach ogólnopolskich np.: www.ngo.pl. Subregionalny portal federacji będzie skupiał się na problematyce lokalnej i Śląska.


Po zakończeniu projektu serwer portalu w dalszym ciągu będzie udostępniany nieodpłatnie podmiotom III sektora na zakładanie swoich domen z rozszerze­niem regionalnym.

Realizacja i efekty projektu
W założeniach przyjmujemy równomierne rozłożenie uczestników projektu w skali terytorialnej, ale nie będzie to najważniejsze kryterium. Jednocześnie wydane zostaną ulotki, które rozdamy w trakcie konferencji, a pozostała cześć zostanie rozesłana do ponad 200 organizacji non-profit z terenu Subregionu. Kolejny etapem będzie zatrudnienie na umowę cywilno-prawną osób, które będą ekspertami w dziedzinie informatyki. Będą oni pełnić role konsultantów przy zakupie wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (serwer, oprogramowanie, przyłącze telekomunikacyjne, zakup szablonów dla domen itd.). Jednocześnie te same osoby będą odpowiedzialne za wykonanie technicznej strony projektu, czyli budowa i konfiguracja wszystkich domen, administrowa­nie portalem i dodawaniem do portalu powstających nowych witryn oraz ich zsynchronizowaniem. To działanie powinno być zakończone do połowy sierpnia, tak aby można było rozpocząć cykl szkoleń dla wyłonionych w wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych.


W okresie od sierpnia do grudnia przeprowadzone będą szkolenia dla około 100 osób (po dwie z każdej organizacji beneficjenta projektu). Szkolenia będą prowadzone w tzw. salkach internetowych szkół publicznych lub w bibliotekach, gdzie jest co najmniej 10 stanowisk komputerowych z podłączonym internetem. Uczestnicy szkoleń będą podzieleni w grupy 10 osobowe. Kryteriami podziału na grupy będzie znajomość zagadnień informatycznych i miejsce działalności organizacji lub zamieszkania uczestnika szkolenia. Przy czym, przy formowaniu grup decydującym kryterium będzie zasięg terytorialny, tak aby miejsce szkolenia było w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania uczestników szkolenia. To zadanie dla koordynatora projektu. Tematyka szkoleń obejmie prowadzenie i aktualizowanie witryny, konfiguracja skrzynek mailowych, tworzenie podstron. Przedstawiciele każdego stowarzyszenia zostaną przeszkoleni przez osoby zarządzającą portalem z zakresu obsługi systemu administrowania treścią własnej strony www. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się również ze sposobami korzystania z poczty elektronicznej, udostępnianej w ramach projektu. Szkolenie zakłada przeprowadzenie 10 h zajęć i tyleż samo godzin warsztatów na już funkcjonującym portalu federacji. W sumie będzie to 200 h zajęć dla 10 grup po 20 godzin każda w blokach po 5 godzin zajęć. Ze względu na krótki okres prowadzenia szkoleń (wrzesień-listopad) zajęcia prowadzić będzie od 2 do 4 szkoleniowców.
Przedostatnim etapem projektu będzie konferencja podsumowująca, na której zaprezentowany zostanie portal III sektora, utworzone witryny w wyniku realizacji projektu oraz nastąpi uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników szkoleń. Ostatnim elementem projektu będzie podsumowanie wyników projektu w gronie federacji FOPSZ oraz jego rozliczenie pod względem merytorycznym i finansowym.

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego FIO.

Partnerem jest Subregion zachodni Województwa Śląskiego z siedziba w Rybniku.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28