Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5. Oś Priorytetowa: Dobre rządzenie
logo fopszDziałanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Lider Projektu: Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
Partner Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Tytuł projektu: MIĘDZYSEKTOROWA WSPÓŁPRACA CZYLI WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W INNYM WYMIARZE

 

Podstawą działań w projekcie jest realizacja zadań dotyczących wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Realizacja projektu zakłada poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem działań projektu będzie wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.W ramach projektu przewiduje się wstępnie realizację takich zadań jak: tworzenie polityk publicznych (rozpocznie je konferencja sieciująca skierowana zarówno do przedstawicieli NGO jak i JST) oraz realizacja zadań publicznych (m.in. inicjatyw mieszkańców opracowanych podczas warsztatów tema-tycznych). W ramach działań edukacyjnych projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów i paneli eksperckich skierowanych do przedstawicieli JST i NGOs (zakres: tworzenie partnerstw, programów, modeli współpracy, klauzul społecznych czy budżetu partycypacyjnego). Planowana jest również wizyta studyjna przedstawicieli NGO do innego subregionu. Różnorodny w poszczególnych samorządach subregionu oraz całego Województwa Śląskiego system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych będzie miał charakter kompleksowy. Różnorodne narzędzia i in-strumenty partnerskich działań administracji publicznej i sektora pozarządowego dostosowane zostaną do specyficznych potrzeb mieszkańców danego regionu. W ramach zaplanowanego spotkania uczestnicy projektu zaprezentują efekty, korzyści i rezultaty wypracowane w ramach projektu oraz zapoznają się z innymi inicjatywami realizowanymi przez III sektor, które zrealizowane zostały w innych subregionach województwa.

 

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu NGOs, pracownicy NGOs i wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne (kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy, sekretarze) jak również inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO, działania związane z prawem zamówień publicznych, specjaliści ds. promocji i rozwoju, pełnomocnicy ds. współpracy z III sektorem. Ponadto pośrednio również mieszkańcy, którzy włączeni będą w działania związane z planowaniem, diagnozowaniem i wdrażaniem działań w projekcie. Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby pełniące funkcje uchwałodawcze – radnych, członków zarządów i rad dzielnicy, sołtysów.

 

Cel główny projektu:
Wypracowanie, upowszechnianie, wdrożenie i ocena standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w okresie do 30 czerwca 2015 r.

 

Cele szczegółowe projektu:
- Wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami poprzez wdrożenie klauzul społecznych, inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego w samorządach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do 30 czerwca 2015 r.
- Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz wzrost poziomu współpracy międzysektorowej do 30 czerwca 2015 r.

 

Grupa docelowa:
80 Beneficjentów Ostatecznych, w tym:
30 przedstawicieli i pracowników administracji publicznej – min. 8 JST,
50 członków i przedstawicieli Organizacji Pozarządowych – min. 24 NGO.

 

Źródła dofinansowania:
Koszty całkowite projektu: 393 434,90 zł przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu:
2 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Pliki do pobrania:
- prezentacja podsumowująca realizację projektu,
- standardy współpracy,

 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28