Spis treści

logo fopsz

Zarząd federacji Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego w Rybniku zwołuje w dniu 22 czerwca 2023 r, o godzinie 16.30 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów FOPSZ. Zebranie odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik. Zapraszamy delegatów i zainteresowane osoby.

Porządek obrad poniżej:


Porządek Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SUBREGIONU ZACHODNIEGO

22 czerwca 2023 r. godz.16.30

Miejsce: Spółdzielnia Socjalna „Bistro z Ikrą”, ul. Barbary 22a, 44-270 Rybnik.

1. Powitanie delegatów przez przewodniczącego federacji.
2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji roboczych Zebrania:
    a) uchwał i wniosków,
    b) skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSWD
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2022
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór władz federacji
a) wyłonienie kandydatów do zarządu
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
11. Wybór Komisji Rewizyjnej
a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
12. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w statucie i polityce federacji na najbliższą kadencję.
13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Zakończenie Zebrania.

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28