logo fopszPrzed nami zmiany personalne w zarządzie i komisji rewizyjnej, Piotr Dominiak po wielu latach pracy w zarządie federacji opuszcza nasz region i przenosi się na północ Polski. W komisji rewizyjnej ze względu na chorobę utraciliśmy kolejnego przedstawiciela w jej składzie. Tak więc oprócz sprawozdań będziemy uzupełniać nasze ciała kolegialne.

Dlatego Zarząd federacji wdniu 27 maja podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów na dzień 23 czerwca 2022 r. O miejscu spotkania i godzinie powiadomimy członków listownie.

Proponowany porządek obrad.

 1. Rozpoczęcie zebrania
 2.  Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSD
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2021
 6. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja.
 8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Powołanie komisji Skrutacyjnej
 10. Wybór uzupełniający do zarządu i Komisji Rewizyjnej
  b) głosowanie
  c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej
  a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej
  b) głosowanie
  c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
 12. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w statucie i polityce federacji na najbliższy rok.
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 14. Zakończenie Zebrania.

 

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28