Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów FOPSZ w dniu 21.05.2019 r.:

1. Rozpoczęcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji roboczych Zebrania:
    a) uchwał i wniosków,
    b) skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSWD.
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2018.
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór władz federacji:
a) wyłonienie kandydatów do zarządu,
b) głosowanie,
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
11. Wybór Komisji Rewizyjnej:
a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej,
b) głosowanie,
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
12. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w statucie i polityce federacji na najbliższą kadencję.
13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Zakończenie Zebrania.

 

Do tej pory

10 projektów
zrealizowaliśmy
1000000PLN
pozyskaliśmy
750 osób
przeszkoliliśmy
120 organizacjom
pomogliśmy

Kim jesteśmy

Nasz Zarząd
Arkadiusz Skowron
Przewodniczący
Piotr Dominiak
V-ce Przewodniczący
Monika Hejczyk
Sekretarz
Ewa Kubicka
Skarbnik
Wojciech Pukowiec
Członek Zarządu

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28